Aanvulling Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel vanuit een christelijke overtuiging de geneeswijze door handoplegging en de interpretatie daarvan volgens Wim van Gemert senior te verbreiden. In het bijzonder streeft de stichting naar een samenwerking met de reguliere geneeskunde op basis van wederzijds respect.

Te verrichten werkzaamheden:

Genezing door handoplegging waarbij de cliënt individueel behandeld wordt. Voorafgaand wordt doorgaans een gesprek gevoerd. Het geven van lezingen hoort ook bij onze activiteiten, waarbij vaak een spiritueel onderwerp behandeld wordt. Dit wordt meestal gevolgd door een discussie. Meditatiesessies leiden tot zelfbeschouwing. Dit is nodig om tot de essentie van het leven (het geestelijke) door te dringen. Wij zijn er van overtuigd dat de mens hierdoor rustiger wordt en daardoor gelukkiger.

Verkregen inkomsten:

De stichting is een vrijwilligers organisatie en is afhankelijk van giften en donaties. De stichting heeft nooit subsidie ontvangen van de overheid of gemeente. Ze heeft altijd op eigen kracht gefunctioneerd. Enkele vrijwilligers van de stichting behandelen ook cliënten door middel van handoplegging. Handoplegging wordt niet vergoed door de verzekering en aangezien wij een christelijke instelling zijn wordt iedereen door ons behandeld, ook als er geen financiële vergoeding tegenover kan staan. Alle inkomsten gaan naar de stichting.

Vermogensbeheer:

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. De dagelijkse boekhoudkundige werkzaamheden worden door een boekhouder gedaan, die vrijwilliger is. Deze persoon heeft geen enkel recht om zelfstandig financiële handelingen te verrichten. Het management mag zelfstandig tot een bedrag tot €150,- zelfstandig transacties doen. Het bestuur moet wel ingelicht worden. Boven dit bedrag moet altijd eerst met het bestuur overlegd worden.

Jaarverslag 2021

Het uitbreken van COVID 19 begin 2020 en voortdurende aanwezigheid in 2021 heeft ons centrum ook afgelopen jaar zo goed als stil gelegd.

Pogingen om nieuwe medewerkers/vrijwilligers aan te trekken hebben vooralsnog beperkte resultaten opgeleverd. Een vrijwilliger heeft zich aangemeld voor de functie van receptionist. Ook is een nieuw bestuurslid, C. Zwerts, toegetreden.

Door het verlies aan donateurs is het financieel resultaat wat mager geweest. Hierdoor konden bepaalde geplande activiteiten geen doorgang vinden.

De maatschappelijke vergrijzing heeft een behoorlijke impact gehad op onze stichting. Wij hebben zowel medewerkers, als donateurs verloren. Het is dan ook een voortdurende activiteit om vrijwilligers en donateurs te werven. Het is dan ook een voortdurende activiteit om vrijwilligers en donateurs te werven. Zoals hierboven vernoemd zijn de resultaten nog beperkt.

Aan het pand waarin de stichting gehuisvest is, moest groot onderhoud gepleegd worden. Schilderwerk buiten is afgerond. Ondanks deze kosten hebben wij aan al onze verplichtingen kunnen voldoen.

Wij zijn een stichting met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Onze bestuurders ontvangen geen geldelijke vergoeding.

Bij het Van Gemert Centrum ontvangen ook de overige medewerkers/vrijwilligers geen vergoeding. Om de stichting niet te belasten hebben medewerkers zelfs geen gebruik gemaakt van hun recht om onkosten te declareren.

De behandelaars van ons centrum bieden hulp aan cliënten door middel van handoplegging. Hierbij wordt levensenergie overgedragen ter ondersteuning van de eigen herstelkrachten van de cliënt.

Alle behandelaars hebben jarenlange ervaring met cliënten met uiteenlopende klachten en zijn professioneel opgeleid. Daarnaast zijn ze jarenlang geestelijk begeleid door de heer van W. van Gemert sr.

Ze zijn zich bewust geworden van de opbouwende levenskrachten die alom aanwezig zijn en de mogelijkheid om daar de medemens te helpen.

Meditatiesessies en lezingen helpen ons in de stilte te komen, dichter bij ons zelf.

Op eenzelfde manier helpen we ook onze medemens. Meditatiesessies en lezingen brengen een mens in de stilte, dichter bij zichzelf.

Mensen die het verlies van een dierbare verwerken, zijn vaak eenzaam en op zoek naar antwoorden op levensvragen. Zij kunnen op onze steun rekenen. In de toekomst hopen wij ook mensen met een burnout, hoge stressgevoeligheid en depressiviteit individueel of in groepsverband te kunnen begeleiden. We zullen onze werkzaamheden bekend gaan maken bij een breder publiek via onze website en via mond op mond reclame. Hulp en ondersteuning bieden aan onze naasten en het verspreiden van het gedachtegoed van Wim van Gemert senior zullen centraal blijven staan.

We zullen onze werkzaamheden bekend gaan maken bij een breder publiek via onze website en via mond op mond reclame. Hulp en ondersteuning bieden aan onze naasten en het verspreiden van het gedachtegoed van Wim van Gemert senior zullen centraal blijven staan.


RSIN-nummer Stichting Van Gemert Centrum 8104.50.975

Bestuurssamenstelling

Genomen uit het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel, 20-02-2020, KVKnr: 09108182

1. Van Gemert, Wilhelmus Gerardus, Titel: Voorzitter, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

2. Schuurmans, Lambertus Henricus Wilhelmus Johannes, Titel: Secretaris, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

3. Gardien, Leonardus Johannes Bernardus Maria, Titel: Penningmeester, bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd.

4. Zwerts, Carmen Maria Christina, titel: algemeen bestuurslid, gezamenlijk bevoegd.


Financiële verantwoording

Balans

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

31-12-2021

--

100

14.170

14.270

31-12-2020

--

--

22.985

22.985

Passiva

Stichtingvermogen

Schulden lang

Schulden Kort

31-12-2021

-101.759

51.276

64.753

14.270

31-12-2020

-102.923

56.525

69.363

22.985

De stichting heeft geen werknemers (enkel vrijwilligers).
Kent geen beloningen.
Kent bij uitzondering reiskostenvergoeding toe.